Gymnázium svätej Uršule, Nedbalova 6

Gymnázium svätej Uršule, Nedbalova 6

Nedbalova 6
81101 Bratislava
IČO: 30807930

Informácie o inštitúcii Gymnázium svätej Uršule, Nedbalova 6


Informácie o škole

 

Gymnázium sv. Uršule je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Sídli v historickej budove v centre Bratislavy na Nedbalovej ul. č.6. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky. V školskom roku 2011/2012 študuje v našej škole 386 žiakov v 16 triedach v dvoch formách gymnaziálneho štúdia, v štvorročnej a osemročnej. V štvorročnej forme štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov a od školského roku 2010/2011 aj informatiky.

Vyučovanie cudzích jazykov:

V každom ročníku sa žiaci učia dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa učia všetci žiaci povinne. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky dvoch cudzích jazykov – nemeckého a francúzskeho. Vyučovanie zvoleného druhého jazyka závisí od počtu prihlásených žiakov (približne polovica triedy).

Voliteľné predmety:

Podľa školského vzdelávacieho programu si žiaci tretieho ročníka môžu vybrať zo zoznamu voliteľných predmetov predmety v rozsahu 4 vyučovacích hodín, vo štvrtom ročníku až v rozsahu 8 hodín.

Voliteľné predmety sa vyučujú po 2 alebo 4 hodiny týždenne, sú klasifikované, preberá sa na nich rozširujúce učivo a realizuje sa na nich príprava žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Patria k nim najmä: literárny seminár, konverzácia v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, semináre z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, rímskokatolíckeho náboženstva, informatika, psychológia a pre žiakov štvrtého ročníka a oktávy aj dejiny umenia.

Nepovinné predmety:

Vyučujú sa podľa záujmu žiakov a finančných možností školy. Ponúkame ich len starším žiakom (žiakom štvorročnej formy štúdia a v osemročnej forme od kvinty). Patria k nim najmä: konverzácie v cudzích jazykoch a cvičenia z matematiky.

Záujmové krúžky:

Otvárajú sa podľa záujmu žiakov. V súčasnosti máme futbalový, floorbalový, spevácky, matematický, matematicko – fyzikálny, publicistický krúžok, debatný klub, krúžok ruského jazyka a krúžok francúzskeho jazyka.

Podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia v našom gymnáziu nájdete v Školskom vzdelávacom programe.

Ďalšie informácie o škole, ktoré by Vás mohli zaujímať:

  • nevyberáme školné
  • žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni
  • v škole sa nachádza bufet
  • škola disponuje kopírkou pre potreby žiakov, žiaci si na nej môžu sami kopírovať poznámky za poplatok
  • pre žiakov našej školy vydávame ISIC karty
  • škola má pripojenie na internet prostredníctvom optického kábla (v učebniach informatiky majú žiaci možnosť využívania internetu v mimo vyučovacom čase pod dozorom učiteľa)
  • v škole je školská kaplnka, ktorá je po celý deň sprístupnená žiakom a raz do týždňa sa v nej slúži školská svätá omša pre žiakov a učiteľov
  • študentská rada vydáva školský časopis Vox
  • pre žiakov organizujeme vzdelávacie, kultúrne, duchovné a športové podujatia (napr. lyžiarske kurzy, škola v prírode, jazykové pobyty v zahraničí, zahraničné exkurzie (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Poľsko), žiakov zapájame do súťaží, do charitatívnej činnosti, duchovné obnovy, modlitbové stretnutia, púte, imatrikulácie, diskotéky, plesy, návštevy filmových a divadelných predstavení, výchovné koncerty, koncoročné školské výlety, stretnutia bývalých žiakov školy ...)
  • naši absolventi sú úspešní pri prijímacích skúškach na VŠ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kde nás nájdete?

Zobrazit